ALGEMENE VOORWAARDEN

 ALGEMENE VOORWAARDEN MEET ME THERE B.V.


 • Algemeen 
   1. Meet Me There B.V. ® is gevestigd aan de Herengracht 286, 1016BX te Amsterdam. KvK nummer 88323374, emailadres klantenservicemmt@gmail.com (“Meet Me There” of “wij”). 
   2. Meet Me There verkoopt kleding, sieraden en accessoires (de “Producten”) via haar webshop www.meet-me-there.nl (of enige andere website die wij exploiteren, samen de ‘Website’) en via fysieke winkels. 
   3. Deze algemene voorwaarden (inclusief alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen en eventuele andere bijzondere voorwaarden die door ons schriftelijk zijn bevestigd, samen de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meet Me There en alle overeenkomsten tussen Meet Me There en de koper (“Koper” of “jou”). 
   4. Lees deze Voorwaarden goed door voordat je een bestelling plaatst voor Producten op de Website. Door een bestelling te plaatsen ga je automatisch akkoord met en ben je gebonden aan deze Voorwaarden. Als je vragen hebt, neem dan contact op met onze Klantenservice via klantenservicemmt@gmail.com voordat je een bestelling plaatst. 

 • Bestellingen
   1. Alles wat Meet Me There aanbiedt op de Website of in haar winkels is vrijblijvend en Meet Me There mag het aanbod te allen tijde aanpassen of intrekken. 
   2. Er komt een overeenkomst tot stand, zodra Meet Me There jouw bestelling schriftelijk (per e-mail) heeft bevestigd. Als je binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling geen bevestiging hebt ontvangen, neem dan contact op met onze Klantenservice.
   3. Meet Me There mag een bevestigde bestelling annuleren voordat deze wordt verzonden, bijvoorbeeld als zij geen autorisatie voor betaling kan krijgen, als Meet Me There nog geld van jou tegoed heeft, als de prijs onjuist is (in welk geval je het Product alsnog voor de juiste prijs kunt bestellen), als er verzendbeperkingen gelden voor een bepaald Product, als het bestelde Product niet op voorraad is of niet aan onze kwaliteitsstandaarden voldoet en wordt teruggetrokken. Meet Me There zal jou per e-mail informeren. Als Meet Me There niet in staat is contact met je op te nemen, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
   4. Meet Me There is niet gehouden de Producten voor de aangeboden prijs te verkopen als Koper moet begrijpen dat die prijs niet juist is of een duidelijke verschrijving bevat.
   5. Als Producten niet meer beschikbaar zijn, al dan niet nadat wij jouw bestelling hebben bevestigd, zullen wij dit aan je laten weten. Je kan ervoor kiezen om een ander Product te bestellen via onze Website of de bestelling te annuleren. Eventueel gedane betalingen zullen bij annulering worden terugbetaald. 
   6. Door een bestelling te plaatsen, bevestig je dat de door jou verstrekte gegevens volledig en correct zijn; en dat je 16 jaar of ouder bent of anders toestemming hebt van jouw ouder/voogd. 
   7. Mocht Koper per ongeluk meer Producten ontvangen hebben dan er besteld waren, dan zal Koper dit per email melden aan Meet Me There en de extra Producten op kosten van Meet Me There aan haar terugsturen. 

 • Prijzen en betaling
   1. Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.
   2. Betaling geschiedt via het betaalproces op de Website. Klarna incasseert de betaling van Koper. Als Koper te laat betaalt aan Klarna, komen eventuele extra kosten van Klarna voor rekening van Koper. Als Koper een Product terugstuurt aan Meet Me There, moet zij het Product wel eerst bij Klarna betalen en wordt na acceptatie van het teruggestuurde Product door Meet Me There, het betaalde bedrag terugbetaald. 
   3. Om gebruik te maken van Klarna moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Als Koper jonger dan 18 is, moet hij/zij toestemming van diens ouders of voogd hebben.
   4. Alle creditcard- en debet kaarthouders zijn onderworpen aan geldigheidscontroles en autorisatie door de kaartuitgever. Indien de kaartuitgever de betaling weigert, kan Meet Me There jouw bestelling weigeren.
   5. Eventuele verzendkosten staan op de Website en zijn voor rekening van Koper. 


 • Levering, defecten en aansprakelijkheid
   1. Meet Me There levert de Producten op het door jou bij de bestelling opgegeven verzend- of leveringsadres. De Producten worden geacht te zijn geleverd wanneer ze door of namens jou op het afleveradres worden aanvaard. Als wij ondanks onze redelijke inspanningen niet in staat zijn om de Producten bij jou af te leveren en we kunnen geen contact met je krijgen, dan annuleren wij de bestelling.
   2. Producten die je afhaalt in een Meet Me There winkel worden geacht te zijn geleverd op het moment dat je ze daar ophaalt.
   3. Wij streven ernaar om de Producten binnen 3 - 5 werkdagen na aanvaarding van de bestelling te leveren. Levertijden zijn schattingen en kunnen niet worden gegarandeerd. Meet Me There mag bestellingen ook in gedeelten leveren. 
   4. Als er getekend is voor ontvangst van een bestelling, betekent dit dat het Product geleverd is aan Koper. Mocht Koper het Product desondanks niet hebben ontvangen, dan ligt het bewijslast hiervan bij Koper.
   5. Wij zijn wettelijk verplicht om de Producten conform de overeenkomst te leveren. Je dient de Producten zo spoedig mogelijk na levering op gebreken te controleren en ons bij voorkeur binnen zeven (7) dagen na levering te informeren over eventuele gebreken aan de Producten, zodat wij, indien nodig, een vordering kunnen instellen tegen de vervoerder. Je moet ons zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen nadat je het Product hebt ontvangen, laten weten als het Product gebreken heeft en foto’s van de gebreken aan ons sturen. Defecte Producten kunnen worden geretourneerd zoals beschreven in artikel 5. 
   6. Wij doen ons best de Producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven op de Website. Wij kunnen echter niet garanderen dat de afbeeldingen van de Producten een juiste weergave van de daadwerkelijke Producten zijn, onder andere vanwege de technische verschillen in monitoren of beeldschermen die jij gebruikt. Alle specificaties, tekeningen en gegevens over maten en afmetingen zijn slechts benaderingen.
   7. De aansprakelijkheid van Meet Me There is beperkt tot de in deze Voorwaarden genoemde verplichtingen en productaansprakelijkheid. Iedere andere aansprakelijkheid van Meet Me There is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Meet Me There.

 • Annulerings- en Retourbeleid
   1. Je kunt de via de Website bestelde Producten binnen dertig (30) dagen na ontvangst retourneren, ongeacht de reden. Je dient hiervoor via de Website een retourformulier aan te vragen en de Producten uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de retouraanvraag op eigen kosten en verantwoordelijkheid per post aan ons te retourneren. Online bestellingen kunnen niet geretourneerd worden in de winkel.
   2. Tijdens deze periode van dertig (30) dagen zal je zorgvuldig omgaan met het Product en dit alleen uitpakken en eventueel passen voor zover nodig om te bepalen of je het wil houden. Als je een Product wilt retourneren, moet dit in de originele verpakking, voorzien van de kaartjes en alle bijbehorende materialen, gebeuren. Ook moet het Product ongedragen en in de originele staat zijn. Als wij het Product in beschadigde toestand ontvangen van jou, ben jij aansprakelijk voor de schade aan het Product en zullen wij geen vergoeding voor het geretourneerde Product betalen. Als er bij jouw bestelling een gratis product/gift zat, moet je die samen met het terug te sturen Product retourneren. 
   3. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor Producten die je per ongeluk of verkeerd aan ons retourneert. Deze Producten worden niet opgeslagen en worden niet aan jou geretourneerd. 
   4. Nadat wij jouw retouraanvraag hebben ontvangen, zullen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen, de aankoopprijs en de initiële leveringskosten (indien van toepassing) terugbetalen. 
   5. Via ons retourbeleid op de Website kun je een verzendlabel kopen voor de retourzending. Koper is zelf verantwoordelijk voor de retourzending en draagt het risico voor het Product totdat het weer bij Meet Me There is afgeleverd. Als de retourzending om wat voor reden ook niet aankomt bij Meet Me There, zal Koper dit zelf met de verzender moeten regelen. 

 • Overmacht
   1. Meet Me There is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de controle van Meet Me There, zoals bijvoorbeeld stakingen, uitsluitingen of industriële geschillen of verstoringen, burgerlijke verstoringen, handelingen van derden, oorlogen, rellen, blokkades, blikseminslag, brand, storm, vlammen, explosies, epidemieën en pandemieën en daarmee samenhangende regelgeving of overheidsmaatregelen, het niet kunnen verkrijgen of behouden van de noodzakelijke toestemmingen of vergunningen, en de naleving van enig(e) wetsbepaling, overheidsmaatregel, voorschrift of richtlijn, ongeacht of deze later als ongeldig wordt beschouwd.
   2. In geval van overmacht laat Meet Me There je dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk is weten. Zowel Meet Me There als jij kunnen de overeenkomst ontbinden als de situatie van overmacht langer dan 21 (eenentwintig) dagen duurt. Meet Me There zal dan alle reeds gedane betalingen voor nog niet geleverde Producten terugbetalen. 

 • Account, persoonsgegevens en privacy 
   1. Bij het plaatsen van een bestelling voor onze Producten kan het noodzakelijk zijn dat je een account moet aanmaken bij Meet Me There. Om een account te kunnen openen moet je bepaalde persoonsgegevens verstrekken. Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid en het correcte gebruik van jouw wachtwoord voor jouw account bij Meet Me There. Ook moet je dit wachtwoord vertrouwelijk houden. Als je denkt dat jouw account wordt misbruikt, neem dan onmiddellijk contact op met onze Klantenservice.
   2. Meet Me There zal jouw gegevens verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. Lees het Privacybeleid goed door. Door een bestelling te plaatsen of de Website te gebruiken, stem je in met het opslaan en verwerken van jouw gegevens en bevestig je dat de door jou verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
   3. Door het accepteren van deze Voorwaarden geef je ons toestemming om onze nieuwsbrief en aanbiedingen naar jou te sturen via e-mail. Je kunt je altijd afmelden voor onze aanbiedingen en onze nieuwsbrief door te klikken op de link in de betreffende e-mail. Meet Me There kan ook op eigen initiatief te allen tijde stoppen met het sturen van aanbiedingen of nieuwsbrieven naar jou.

 • Intellectuele Eigendomsrechten
   1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Website, de inhoud ervan (inclusief tekst, ontwerp, lay-out, afbeeldingen en video's), de Producten, merken en handelsnamen van Meet Me There berusten bij Meet Me There. 
   2. Je mag de Website en de daarop verstrekte informatie gebruiken voor jouw eigen persoonlijk gebruik (waaronder begrepen het afdrukken en (digitaal) opslaan voor latere raadpleging). Elk ander gebruik (zoals het kopiëren, her-distribueren of opslaan van de inhoud of een deel daarvan naar een andere website, framing, hyper- of deeplinking naar een andere website) is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 • Beëindiging
 • Zowel Meet Me There als jij kan de overeenkomst beëindigen (waaronder ook valt ontbinden) als: 

  1. met betrekking tot de andere partij surseance van betaling of faillissement is aangevraagd; 
  2. surseance van betaling dan wel faillissement aan de andere partij is verleend; 
  3. de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op jou van toepassing is; of
  4. de andere partij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en deze tekortkoming niet binnen 14 (veertien) dagen nadat hij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld, heeft hersteld.

 • Diversen
   1. Meet Me There kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Door het plaatsen van een bestelling ga je ermee akkoord dat de laatste versie van deze Voorwaarden van toepassing zijn op jouw bestelling.  
   2. Elke afwijking van de voorwaarden van de overeenkomst (inclusief deze Voorwaarden) moet schriftelijk worden gedaan en door beide partijen worden ondertekend.
   3. Verwijzingen naar de term 'schriftelijk' omvat ook e-mail, tenzij anders vermeld.
   4. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar is, wordt die bepaling vervangen door een geldige bepaling en blijven de overige bepalingen uit deze Voorwaarden van kracht. 
   5. Het niet afdwingen van enig artikel van deze Voorwaarden is geen afstand van recht, een verklaring van afstand moet altijd expliciet en schriftelijk worden gedaan.
   6. Eventuele (algemene) voorwaarden van jou en/of een derde worden uitdrukkelijk afgewezen en zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen Meet Me There en jou.
   7. Als je contact met ons wilt opnemen, kun je dat doen via de Klantenservice via klantenservicemmt@gmail.com

 • Toepasselijk recht, bevoegde rechter
   1. Op deze Voorwaarden, alle overeenkomsten die tussen Meet Me There en Koper worden gesloten en alle geschillen die daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing. De conflictregels van het Nederlands internationaal privaatrecht en de toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Verdrag van Wenen van 11 april 1980) zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
   2. Als je in de EU woont, is de rechtbank van Amsterdam (Nederland) exclusief bevoegd inzake alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze Voorwaarden en onze overeenkomst(en). Als een consument Koper het geschil wil voorleggen aan een andere bevoegde Nederlandse rechter, zal deze consument Meet Me There hiervan schriftelijk op de hoogte stellen binnen één (1) maand nadat Meet Me There de consument Koper heeft geïnformeerd dat zij een beroep wil doen op dit artikel, bij gebreke waarvan de bevoegde rechter van Amsterdam, Nederland, bij uitsluiting bevoegd zal zijn.
   3. Als je buiten de EU woont, zullen alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, de Voorwaarden of alle overeenkomsten die tussen Meet Me There en jou worden gesloten, definitief worden beslist door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het arbitragetribunaal bestaat uit één arbiter. De plaats van arbitrage is Amsterdam, Nederland. De taal van het arbitraal geding is Nederlands, tenzij jij de voorkeur geeft aan Engels. Het geschil zal worden beslecht naar Nederlands recht. Deze clausule beperkt niet het recht van Meet Me There om een procedure tegen je te starten in enig ander gebied, noch belet het Meet Me There om een voorlopige voorziening in kort geding aan te vragen bij de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.


  Meet Me There B.V.

  Februari 2023 ©