PRIVACY BELEID

PRIVACYBELEID MEET ME THERE B.V

Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die Meet Me There B.V. (“Meet Me There) via haar website www.meet-me-there.nl (“Website”) verwerkt.  

In dit Privacybeleid vertellen we je onder ander welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en voor welke doelen. Ik leggen we uit welke rechten je hebt. 

We verwerken je persoonsgegevens op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

 1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 

De organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Meet Me There B.V.

Wij zijn gevestigd aan de Herengracht 286 1016BX te Amsterdam, 

Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van koophandel is: 88323374


Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens kan je contact met ons opnemen via: klantenservicemmt@gmail.com.


 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Op onze Website verwerken wij persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als je surft op onze Website, een account aanmaakt, een bestelling plaatst of een review achterlaat. Voorbeelden van persoonsgegevens die wij verwerken zijn: e-mailadres, naam en adresgegevens, telefoonnummer, foto of video, en IP-adres.


 1. DOEL EN GRONDSLAGEN VAN DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS 
  Hieronder vindt je een overzicht van de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken. Daarbij is telkens aangegeven wat de gerechtvaardigde grondslag is om die gegevens te mogen verwerken. De belangrijkste grondslagen waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken zijn: 

- verwerkingen die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij jij partij bent;

- verwerkingen die noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigd belangen;

- verwerking die noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Accountgegevens: bestelling van producten 

Indien je op onze Website een bestelling wilt plaatsen, dien je eerst een account aan te maken. 

In je account verwerken we je e-mailadres, naam, adresgegevens en telefoonnummer.

Als je een bestelling plaatst worden de in je account ingevulde naam en adresgegevens automatisch in je order verwerkt. 

De verwerkingen van deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met betrekking tot de afwikkeling en levering van de door jou bestelde producten

Toegangscontrole 

Je  e-mail adres wordt samen met de door ons verstuurde wachtwoord (login code) gebruikt als toegangscontrole tot je account. Deze verwerking van de persoonsgegevens is dus de noodzaak voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang op het gebied van het bestrijden van misbruik van jouw account.

Plaatsen van reviews

Wij vinden het leuk om van onze klanten te horen of ze tevreden zijn over onze producten. Na de aflevering van de bestelling sturen we een mail naar jouw e-mail adres met de vraag of je een review wilt plaatsen.


Indien je besluit om een review op onze Website te plaatsen, dan wordt jouw voornaam bij de review vermeld. Bij de review kan je ook een foto of filmpje uploaden. Dit beeldmateriaal wordt dan eveneens op onze Website gepubliceerd.

  

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst.

Algemeen contact 

Je e-mailadres en telefoonnummer kunnen wij ook gebruiken om contact met je op te nemen. Bijvoorbeeld over je bestelling, voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van je vraag en/of klacht. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst en/of voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om contact te kunnen onderhouden met onze relaties.

 

Onderzoek naar gebruik Website

Je IP-adres en informatie uit cookies kunnen worden gebruikt om (op geaggregeerd en anoniem niveau) online gebruiksstatistieken samen te stellen, zoek- en surfgedrag te analyseren en om zodoende een beter beeld te krijgen van het gebruik van de Website. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie bezoekers of gebruikers te identificeren, alle gegevens worden direct geanonimiseerd.


Deze verwerking van de persoonsgegevens is de noodzaak voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om het bereik en de doeltreffendheid van onze Website te analyseren en te optimaliseren. 

Wet- en regelgeving

Wij gebruiken je persoonsgegevens tenslotte om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van belastingwetgeving of wetgeving op het gebied van e-mailmarketing. In dat kader bewaren we bijvoorbeeld je factuur/aankoopgegevens of je toestemming en e-mailadres voor e-mailmarketing. Deze verwerkingen zijn dus noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.


 1. BEWAARTERMIJNEN 

We verwerken je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt. 

Accountgegevens

Indien je gedurende een aangesloten periode van 24 maanden geen gebruik meer hebt gemaakt van je account en ook niet op een andere wijze producten bij ons hebt gekocht, zullen we je account met je persoonsgegevens verwijderen. 


Je hebt altijd het recht om je account te verwijderen. Dat kan door in te loggen en deze te verwijderen of door een mail te sturen naar klantenservicemmt@gmail.com We zullen vervolgens je account verwijderen. 

Bestelgegevens en facturen 

De informatie over de bestelde producten (waaronder de facturen) worden automatisch opgeslagen in onze administratie. Wij bewaren deze gegevens indien en zolang dat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting uit bijvoorbeeld de belastingwetgeving (7 jaar).

E-mail nieuwsbrieven

Indien toestemming hebt gegeven voor de ontvangst van onze e-mail nieuwsbrief, of geen gebruik hebt gemaakt van de opt-out mogelijkheid, dan verwerken we de bijbehorende persoonsgegevens in ieder geval totdat je je toestemming intrekt. Je hebt altijd het recht om de toestemming in te trekken. 

Algemeen

Tenslotte, indien we de persoonsgegevens om de hierboven genoemde reden niet meer hoeven te verwerken, zullen wij de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij wij (i) op grond van wet- en regelgeving (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) of (ii) op grond van een bewijsplicht (bijvoorbeeld op het gebied van e-mail marketing) gedwongen zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In welk geval uitsluitend de persoonsgegevens die specifiek voor dat doel noodzakelijk zijn gedurende de van toepassing zijnde bewaartermijn bewaard zullen blijven. 1. VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij (i) de wet ons daartoe verplicht of (ii) wij de persoonsgegevens aan een verwerker moeten verstrekken. Zie hieronder:


Verwerkers

Voor de aflevering van je bestelling, de afwikkeling van je betaling, de hosting van onze Website of andere diensten die verband houden met bijvoorbeeld de bestelling van onze producten of het gebruik van onze Website, kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Bijvoorbeeld de bezorger van de bestelde producten, de betaaldienstverlener, de hosting provider van de Website Deze leveranciers (zogenaamde ‘verwerkers’) verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de AVG en dit Privacy beleid na te leven. Wij zijn en blijven echter altijd verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Voor vragen over deze verwerkers kan je contact opnemen met onze privacy medewerker via klantenservicemmt@gmail.com.


 1. BEVEILIGINGSMAATREGELEN
  Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 

De technische beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van secure socket layer (SSL)/ Transport layer security (TLS) encryptie of andere vormen van versleuteling, Encrypted passwords – servers protected by advanced firewall. De organisatorische maatregelen bestaan er bijvoorbeeld uit dat alleen daartoe bevoegde medewerkers je gegevens mogen inzien. Deze medewerkers hebben alleen toegang tot je persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

 1. JOUW RECHTEN
  Je kan op elk moment via ons e-mail adres klantenservicemmt@gmail.com een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te verkrijgen, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Wij zullen je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien we je verzoek niet kunnen inwilligen zullen we dat altijd nader toelichten. Indien we je verzoek tot de verkrijging van je persoonsgegevens inwilligen, zullen we de persoonsgegevens op een door ons te bepalen standaardformaat aan jou of aan een door jou aangewezen derde partij ter beschikking stellen.

Je kan altijd je toestemming intrekken en/of bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens. Dat kan door contact met ons op te nemen via het e-mail adres klantenservicemmt@gmail.com. Wij zullen je verzoek onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden of een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn de betreffende persoonsgegevens langer te bewaren. Indien dat geval, zullen wij je hiervan op de hoogte brengen en onze afweging motiveren.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kan je ook contact met ons opnemen via e-mail adres klantenservicemmt@gmail.com. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy Policy kunnen worden gericht aan onze klantenservice (klantenservicemmt@gmail.com)

 1. OVERDRACHT PERSOONSGEGEVENS

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Meet Me There kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van onze onderneming worden overgedragen aan een derde partij. Als onderdeel van deze overdracht zullen ook alle (persoons)gegevens van onze klanten worden overgedragen aan deze derde partij. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij u hierover via de Website tijdig informeren. Indien u het niet eens bent met deze overdracht kunt u natuurlijk altijd het verzoek doen om de persoonsgegevens te verwijderen.

 1. WIJZIGINGEN
  Dit Privacy Policy kan worden gewijzigd. Indien wij wijzigingen aanbrengen zullen we de gewijzigde versie ten minste een maand voordat deze in werking treedt op de Website of per e-mail bekend maken. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy Policy te bekijken. Indien je het niet eens bent met de wijzigingen, kan je altijd je account verwijderen en daarmee de overeenkomst te beëindigen.

  Amsterdam, maart 2023